TAG[

英语

]
共计篇文章
随着高中英语教学重要性的不断提高,研究其相应学习方法凸显出重要意义。本文分别从高中英语教学目标需要进行有效调整、引发积极的学习动机、口语交流、英语学习需要注重方式等几个方面对该课题做了研究,希望有助于相关工作的实践。
构建二语习得模式下的语言互动与语言输入行为关系模型,根据语言的互动体验,在语言学习过程中进行动态性的具体化语言学习。在二语习得语言互动迁移实践中,根据语言材料性学习要素,进行语言的阐释分析,在不同的独立语言知识中寻找目标语言知识的文化差异性元素,结合基础性的语言输入要素,展开形义互动的语言学习模式。采用特定化的语言交流方法,建立二语习得相互作用机制,构建二语互动融合关系,重点强调了语言知识要素,从多个具体层面展开二语习得模式中的语言互动,提高语言学习的能力。
2019-03-02 14:38:38
各种笑的英文表达
如何提高少儿学英语的兴趣和效率
少儿英语到底要学什么
2019-01-22 22:41:41
雅思英语学习心得
剑桥英语五级级别划分成绩评定详细说明
阅读是中学生学习英语的重要途径,阅读技能是中学生语言习得和语言发展的基础。本文通过对高考英语阅读测试内容和命题形式的研究,对中学英语阅读技巧进行了深入探讨,以期对高中英语阅读教学提供策略指导。
大学英语4级听力必考短语
现在英语学习普遍存在的问题
初中英语学科目标语言技能目标
英语语法 数词 例题解析
口语是英语听,说,读,写能力中的重要一环, 它不仅能促进听力的发展,还能提高阅读能力和写作能力。
“应对考试”“工具信仰”“文化角度”“兴趣方向”“专注实用”“职场功能”这6类常见英语学习目标。你准好了吗?
只有“好的开始”才是成功的保证。但“好的开始”绝对不是“好的”’开始! 虽然国人大多认为英语是“必修课”,但很多人无从下手,或者是胡乱开工。的英语学习到底应该如何开始呢?
“逻辑”是个既熟悉又陌生的概念;我们经常使用这个概念,但严密的逻辑却不常见, 因为事情经常受到人情的牵绊,理性思考更是难上加难让自己非草木孰能无情虽然 但“什么事情都大不生活需要逻辑,学习也需要逻辑。
看听读和认识记单词之间存在非常密切的联系。这里的看,实际上就是一个识字的过程,既把听过的单词通过看和读认识和记忆了。我正是利用看听读之间的联系,让婉婷认识和记住了大量的单词。
2018-06-16 10:58:58
最近国内有很多人喊着废除国际音标和提倡要中国儿童去学自然拼读 种做法有严重的问题。
2018-06-16 10:48:48
外国人学说汉语快还有一个因素,即汉语容易学
2018-06-11 21:34:34
澳洲医院分大医院(hospitsl)和诊所( clinic)两种,市民如果没有 杂症的,都要先去 clinic看家庭医生,在澳洲他们叫做GP,全称是general时 Practitioner。
当前第1页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 下一页

媒体报道