TAG[

能飞英语网

]
共计篇文章
影响初中学生英语学习的几个因素:学生个体的情感因素此时成了影响他们学习英语的非常重要的一个决定性因素。因为情感因素当中包括了动机、态度、个性和信心等。
激发兴趣实现初中英语的有效教学:在初中英语教学中如果要让孩子们在课堂上“动”起来,就要抓住学生的“心”。这里所说的“动”是指学生学习时高涨的积极性,所谓“心”是指学生的学习兴趣。
初中英语教学中培养持久性学习心理的重要性:语言是一种文化符号, 和各种文化载体一样,有着自身独特的文化魅力。语言教学者要尽量把语言自身的文化魅力发挥出来,创造环境让它承载的文化感染力得以表现,完成由外至内的持久性学习心理的培养过程。英语的习得过程同样如此。
教学前测提高英语课堂实效:通过教学前测,教师将学生在问卷中提及的关于爱好的短语充实到课堂教学中,结合学生的实际需求调整教学内容, 在授课时得到学生的喜爱,由于教学内容贴近学生的生活,学生们积极地参与到活动中来。
托福写作:高分加分点之巧用修辞
2011-12-04 23:19:19
Lucky Charms 幸运符:英语美文欣赏。
研究:女性长相决定生孩子多少:英语美文欣赏,提高英语能力。
高分写作:开头第一句,英语写作技巧。
最是那秋的温柔 (双语):英文写作,英汉互译,方法,人生感悟。
无题(英文原创诗歌):英文写作,英汉互译,方法,人生感悟。
为你写诗 Write You a Poem:美文欣赏。
英语作文广告的利与弊:(Advantages and Disadvantages of advertising)。
名师指导:英语作文写作十字真经
2011-12-04 22:57:57
2011英语六级范文:小编和大家分享。
2011年英语六级考试听力新题型解读:听力部分旨在通过听力的方式考查考生对于校园生活,日常交际以及一些科普与历史文化信息获取和判断推理能力,从而测试考生的听力与综合理解能力。听力部分的录音材料均为标准的英音和美音朗读,语速约为每分钟150个单词,属于正常语速。
2011年12月四级预测:自助游
2011年12月四级作文预测:环保
四级语法精要:情态动词(二)
四级语法精要:情态动词(一)
英语学习中口语焦虑原因与对策:语言焦虑是影响外语学习的显著因素之一。针对引起学生英语口语焦虑情绪的主客观因素, 教师应该在教学过程中给学生创造轻松和谐的口语环境, 改善教学方法, 从而帮助学生缓解口语焦虑情绪, 激发学生说好英语的兴趣和信心,提高学生的英语口语水平。
当前第44页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 下一页

媒体报道