TAG[

能飞英语网

]
共计篇文章
新课程高考英语听力研究与策略:本文从浙江省高考英语听力试题命题的依据、题型特征及测试点为出发点,以浙江省高考英语听力真题为示例,提出了决胜高考英语听力的对策。
做好高考英语听力题的技巧:听力考试具有极强的时间效应,听力过程不具备复制性,要做好听力题,除要了解测试的基本题型和具备一定的基础外,还必须掌握一定的听力技巧,充分利用宝贵的每一分钟。
也谈高考英语阅读理解解题能力的培养:如何提高学生的阅读理解解题能力,在高考阅读理解题这块“蛋糕”上取得较好成绩的问题,从高考阅读理解题的命题趋势、特点,对学生理解能力方面的要求,阅读理解解题方法与技巧以及强化阅读理解训练三个方面谈谈一些做法和心得体会,以期达到抛砖引玉的效果。
高考英语听力的解题思路和技巧:英语听力往往是学生英语学习中的弱项,所以英语听力的解题技巧在考试中起着重要的作用。听力与完形填空、阅读理解、任务型阅读、书面表达等书面考试题型相比,具有很强的时间效应性,考生必须掌握一定的听力技巧,充分利用高考中宝贵的每分每秒,才能争取考出好的英语成绩。
高考英语复习三要素———基础方法能力::本文在分析高三英语复习现状的基础之上,简要介绍了复习阶段教师应着重关注英语复习的三要素:基础、方法和能力,并探讨了如何复习,以期提高英语复习效率。
如何激发小学生学习英语的兴趣——小学英语教学中的几点尝试:如何使小学生更好地掌握英语,为以后的学习打好基础呢?下面我谈谈自己在实际教学中总结的培养学生学习兴趣的几种方法:
从评分标准看:考生如何备考雅思写作之一
从评分标准看:考生如何备考雅思写作之二。
【小编亲历】澳洲体检全过程:因为小编家距离沈阳比较近,所以预约的沈阳德济医院。我是9号下午打电话预约到12号上午9点体检。整个过程还算是比较顺利。
热门事件学英语:《潜伏》配角潜逃13年终被捕!
【译言译语】词义的延伸翻译:根据词的基本含义,进一步考虑词的内涵意义,联想意义,搭配意义,将意义加以引伸,把该词所关联的深层意义表达出来,就会使译文流畅自然,达到翻译的要求。
少儿英语童话故事:皇帝的新装(下
【读报笔记】英国:经济衰退导致离婚率上升
【翻译笔记】《围城》英译选句 - 老于世故:英语美文翻译。
分享托福96分到110分的跨越经验:下面分享一下值得大家学习的经验和方法。
留学指南——申请英国读研必读:如何提出入学申请中有不少困惑。资深留学专家认为主要有以下六点疑问:
冲刺阶段重点掌握常用句型(二):怎样备战考研英语?
北极惊现自然奇观:白色彩虹你见过吗?
圣诞礼物调查:送现金成风尚 老爸的礼物最便宜?
英语六级考前提分:写作常见强调手法
当前第33页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 下一页

媒体报道